tìm từ bất kỳ, như là sex:

Lifi đến light as a feather, stiff as a board