tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

literally the most typical white girl đến litigious bastards