tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

Look of questionable disapproval đến loomsy