tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Manshon đến man so ruthless