tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Mark Sanford đến marlborough, massachusetts a.k.a. the boro