tìm từ bất kỳ, như là smh:

Mrs. Finkes đến Mrs. Palm and her five daughters