tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

mulljob đến multi-dimansional