tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Nomnipotent đến no my child, this is not my desire