tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

November 11, 2011 đến No way, Jose!