tìm từ bất kỳ, như là hipster:

On the puppy đến Ontogeny Recapitulates Phylogeny