tìm từ bất kỳ, như là thot:

ops đến optimistic pessimism