tìm từ bất kỳ, như là space monkey:

ops đến optimistic pessimism