tìm từ bất kỳ, như là fleek:

over-dressinged đến overindulged