Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

pack it up đến Pac-Menstrate