tìm từ bất kỳ, như là twoosh:

passing the torch đến pass-kicking