tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

passed like a pipe đến passionmaster