tìm từ bất kỳ, như là hipster:

pull a mason đến Pull an Obama