tìm từ bất kỳ, như là half chub:

Ratchet Appearance đến rated x period