tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

rinse, repeat đến rip a hot one