Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

ripa đến rip it up