tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

screwed with a capital FUCK đến screy