tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

screwed in the ass đến Screw. Urban. Dictionary