tìm từ bất kỳ, như là smh:

shandy drinking wendy đến Shange