tìm từ bất kỳ, như là space monkey:

shiny-happy đến ship of fools