tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Shinwhacker đến ship hit the iceberg