tìm từ bất kỳ, như là fleek:

shit the bed fred đến shitting lipids