Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:

shit that killed john wayne đến shitting lipids