tìm từ bất kỳ, như là fleek:

shoot some hoops đến Shopasaurus