tìm từ bất kỳ, như là wyd:

sick brag, bro đến Sick in the Spray