tìm từ bất kỳ, như là half chub:

signalling batman đến sigoloch