tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

slouzy đến Slow down their speed racer