tìm từ bất kỳ, như là cunt:

Smoke a cigar to freshen your breath đến Smoked to my Dome