Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

soap dropper đến so badass!