tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

So bad it's good đến Sober October