tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

sponge in the holy water real fast đến spontaneous dental hydroplosion