tìm từ bất kỳ, như là smh:

stop by the mosque đến Stop speaking like a liberal