tìm từ bất kỳ, như là sex:

stop and shop đến Stop & Shop