tìm từ bất kỳ, như là swag:

sweep someone off their feet đến sweet boo