tìm từ bất kỳ, như là thot:

take it in the shorts đến take off the skirt