tìm từ bất kỳ, như là fleek:

Temperamental đến temporary thriller