tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

thacker (n.) đến Thailand Tattoo