tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

that fool is boosting đến that one nigger