tìm từ bất kỳ, như là hipster:

that cat flying đến that kid that killed himself