tìm từ bất kỳ, như là ethered:

the 163 đến the 6 am elevated train