tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

The Atkinson đến the baboon