tìm từ bất kỳ, như là cunt:

the criss angel đến the cutest girl in the library