tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

The Day dump đến the demon did it