tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

The Emperor of Canada đến The Evil porkchop