tìm từ bất kỳ, như là smh:

the lie đến the locust