tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

the patch đến The perfect match