tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

The Peng đến The Phillip Morris