tìm từ bất kỳ, như là yeet:

these fishsticks are hard as tits đến the shanghai throatpunch