tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

the empty body đến The Exchange